Privacyverklaring VBK Breda (mei 2018)

VBK (Vrijetijd Beeldend Kunstenaars te Breda) respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De VBK kent geen eigen Functionaris Gegevensbescherming.

De verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het uitvoeren van de taken van het bestuur zoals vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
 • Het uitvoeren van de ontvangst van contributies
 • Het middels e-mail adressen benaderen van de leden van de VBK met verenigingsmededelingen, jaarplanning, agenda en notulen van de Algemene Ledenvergadering, mededelingen van de Activiteitencommissie, de Palet Expresse ( onze nieuwsbrief) en de ledenlijst, geschiedt alleen door het secretariaat, waarbij de emailadressen van de leden niet zichtbaar zijn.
 • Hiertoe wordt door het secretariaat een ledenlijst inclusief onze twee begeleiders bijgehouden.
  Hierop zijn vermeld: naam + voornaam, adres, plaats, telefoonnummer, datum van aanvang lidmaatschap, e-mailadres, functie binnen de vereniging en geboortejaar.
  Deze lijst wordt up-to-date gehouden door het secretariaat en alleen verstrekt aan de leden van de VBK.
  De gegevens t.b.v. de ledenlijst worden verzameld bij inschrijving middels een aanmeldingsformulier.
  Door ondertekening van dit formulier geeft het lid toestemming voor het plaatsen van de persoonsgegevens op de ledenlijst en de VBK-website.
  Gegevens van oud-leden worden na hun opzegging als lid aan het eind van het verenigingsjaar zowel van de ledenlijsten als de website verwijderd.
 • De VBK kent geen minderjarige leden.

Het gebruik van de website www.vbk-breda.nl

 • De website van de VBK beschikt over een “ledenpagina”, waarop de gegevens staan die door elk lid zelf zijn aangeleverd. Dit zijn met name: enkele foto’s van het lid en zijn werken, naam + voornaam, naar keuze geboortejaar of datum van verjaardag, relevante opleiding op het gebied van de beeldende kunst, de daarbij behorende docenten, de disciplines waarin de kunst wordt bedreven (in hoofdzaak op schildergebied), de gebruikte techniek(en), de woonplaats, datum van aanvang lidmaatschap en het e-mailadres,
  Deze gegevens zijn vrij voor iedereen te raadplegen en ingevoerd door een door de ALV aangewezen lid. Elk lid kan te allen tijde zijn of haar gegevens laten wijzigen na melding aan het bestuur.
 • Wij gebruiken geen tracking cookies.

Contact

 • Als u door middel van een e-mailbericht aan ons contactadres info@vbk-breda.nl contact zoekt met de VBK, worden de gegevens die u ons toe stuurt bewaard zolang als de aard van uw vraag, onze beantwoording en de uiteindelijke afhandeling nodig is.

Verstrekking aan derden

 • Uw gegevens, exclusief die op de website, worden door of namens de VBK niet aan derden verstrekt dan wanneer het uw uitdrukkelijke wens is.
 • Een gereduceerde ledenlijst met alleen een vermelding van de naam en het adres van het lid wordt met individuele toestemming van elk lid verstrekt aan onze enige sponsor (de Deva – een winkel in kunstenaarsbenodigdheden in Breda) waardoor de leden korting kinnen krijgen. De leden geven individueel toestemming voor het verstrekken van deze lijst. Op verzoek aan het bestuur kan elk lid zijn gegevens van deze lijst laten verwijderen.

Websites van derden

 • Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van de VBK zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw gegevens omgaan.

Uw rechten

 • U zult niet benaderd worden in het kader van marketingactiviteiten. Meldingen komen alleen van het bestuur (en dan in principe alleen via het secretariaat) en de activiteitencommissie (voor wat de activiteiten betreft)
 • U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens door de VBK zijn vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen.

Wijziging van deze verklaring

 • Het bestuur van de VBK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring, die op onze website is geplaatst, regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.